Virta II       Tiedote 10.4.04

 

Martti Raevaara

VIRT@ II tiedotus 10.4. 2004

Lämpimät onnittelut kaikkille uusille opiskelijoille !

Virt@ II koulutus käynnistyy varsinaisesti vasta elokuussa 2004, mutta sitä ennen tulemme tiedottamaan erilaisista opiskelun ja opetuksen käynnistymiseen liittyvistä asioista. Tällä pyrimme tukemaan ensi lukuvuoden etukäteissuunnittelua ja opintojen joustavaa aloittamista.

Tässä tiedotteessa on asiaa

  • lähiopetusryhmistä
  • opiskelun aloittamisesta elokuussa Helsingissä
  • tuutoroinnista
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta
  • opiskelusta työn ohessa
  • opettajan pedagogisista opinnoista
  • opintotuesta
  • sähköpostiosoitteista

Lähiopetusryhmät

Koulutukseen valitut opiskelijat on jaettu viiteen pienryhmään lähiopetusta ja tuutorointia varten. Virt@ II sivulla on julkaistu lähiopetusryhmät. Esitetty ryhmäjako on lopullinen.

Ryhmäjaosta vastasi 12 jäseninen valintaryhmä, jossa oli mukana jokaisen lähiopetuspisteen opettajatuutorit ja taidekasvatuksen osaston edustajat, allekirjoittanut puheenjohtajana. Ryhmäjaon perustana on valintakokeessa menestyminen, opiskelijan kotipaikkakunta ja opiskelijaksi valitun toivomus lähiopetuspisteeksi. Noin puolet valituista halusi ensisijaisesti Hämeenlinnan ryhmään ja noin sata ensi- tai toissijaisesti joko Hämeenlinnaan tai Jyväskylään. Tämän yhtälön ratkaiseminen vaati pitkällisiä pohdintoja ja neuvotteluja valintaryhmässä.

Edellä kerrotun takia lähiopetusryhmän vaihtaminen on mahdollista vain "äärimmäisessä" erityistapauksessa (matka-aikaan, lähiopetuspaikkakunnalla asumiseen, lastenhoitoon tms. liittyvät perustelut eivät riitä), ja tällöinkin vaihto onnistuu vain jos löydät "vaihto-opiskelijan", joka tulee tilallesi sinun ryhmääsi.

Kaikki pienryhmät pidetään samankokoisina opetuksen käytännön järjestelyiden takia.

Opiskelun aloitus lähiopetusjaksolla 2.-6.8.2004

Virt@ II koulutus alkaa viikon mittaisella lähiopetusjaksolla 2.-6.8.2004 Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä. Osallistuminen lähijaksolle on välttämätöntä.

Ensimmäisellä lähiopetusjaksolla esittelemme koulutuksen kokonaisuuden ja lukuvuoden 2004-2005 kurssit. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lisäksi testaamme opiskelijoiden tietoteknisiä taitoja- ja tietoja ja suunnittelemme tarkemmin eri ryhmien lähiopetusta.

Aloitamme maanantaina 2.8. klo 13.00. Tarkempi ohjelma julkaistaan Virt@ II sivulla alkukesästä.

Muista vahvistaa opiskelupaikkasi 14.5. 2004 mennessä (muuten menetät sen) ja ilmoittautua opiskelijaksi hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoittautumisaika on 2.8.-3.9. 2004, eli voit hoitaa ilmoittautumisen myös elokuun lähijakson aikana.

Tuutorointi

Jokaisella lähiopetusryhmällä on kaksi opettajatuutoria. Toinen on yhteistyöyliopiston kuvataiteen didaktiikan opettaja ja ja toinen kentällä toimiva kuvataideopettaja. Tuutoreiden tehtävänä on tukea opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa. Tuutorit vastaavat myös ryhmänsä lähiopetuksen organisoinnista ja toimivat ensimmäisenä lukuvuonna järjestettävän taidekasvatusseminaarin vetäjinä.

Elokuun lähitapaamisessa ryhmät sopivat tuutorointikäytännöistä ja lähiopetukseen liittyvistä järjestelyistä. Tuutoreiden suunnittelutapaaminen on Taideteollisessa korkeakoulussa kevään lopulla ja sen jälkeen tuutorit tiedottavat ryhmilleen yhteystietonsa. Varsinainen tuutorointi alkaa kuitenkin vasta elokuun lähitapaamisessa !

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Elokuun lähitapaamisen aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen suunnitelman opinnoistaan (hops). Tällöin alustan yhteisesti opintojen suunnittelun ja tuutoroin jokaisen ryhmän ja opiskelijan erikseen. Suunnitelmia tarkennetaan vielä syyslukukauden aikana, mutta muutoksia voi tehdä myöhemminkin opintojen edetessä.

Tutkintoon sisältyvät opinnot muodostuvat kuvataiteen opetettavan aineen opinnoista (jotka jakaantuvat pakollisiin, vaihtoehtoisiin ja henkilökohtaisiin opintoihin), lopputyöstä, kieliopinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista. Ennen elokuun tapaamista kannattaa perehtyä opetussuunnitelmaan (ops) ja suunnitella alustavasti omaa hopsia ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja. Opetussuunnitelma vahvistetaan ja julkaistaan virallisesti toukokuun lopulla, mutta se noudattaa pääosin Virt@ I koulutuksen opetussuunnitelman rakennetta ja sisältöä.

Ennen elokuun tapaamista emme anna opinto-ohjausta tai vastaa opintojen korvaavuutta ja hyväksilukemista koskeviin kysymyksiin !

Opiskelu työn ohessa

Opintojen suunniteluun liittyy myös oman opetustyön suunnittelu tulevan lukuvuoden aikana. Opiskelu on pääosin mahdollista oman opetustyön ohessa, jos opetustunteja ja muita työtehtäviä on kohtuullisesti, ja jos henkilökohtainen opintosuunnitelma ja elämäntilanne sen sallii.

Kaikilta opiskelijoilta edellytetään kuitenkin selkeää sitoutumista päätoimiseen opiskeluun lähiopetusjaksojen aikana ja osin myös verkko-opiskelussa, erityisesti lopputyövaiheessa. Verkko-opiskelu vaatii vähintään noin 10-15 tuntia viikossa, mutta suoritettavien opintojen määrä voi vaihdella runsaasti riippuen opiskelijan aiemmista opinnoista. Esimerkiksi jos opiskelija ei ole suorittanut tutkintoon sisältyviä opettajan pedagogisia opintoja (35 ov), merkitsee tämä noin 10-13 opintoviikon vuosittaista sitoutumista kasvatustieteen perusopintojen, kuvataiteen didaktiikan ja opetusharjoittelun suorittamiseen.

Lähiopetusta on 5-6 viikkoa lukuvuodessa ja se tapahtuu lähiopetuspisteissä, jotka ovat Hämeenlinna, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani ja Vaasa. Lisäksi kaikille yhteistä opetusta järjestetään Helsingissä. Osa lähiopetuksesta voidaan järjestää muussa kuin omassa lähiopetuspisteessä (vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat kurssit).

Virt@-koulutus on ainutlaatuinen mahdollisuus suorittaa taiteen maisterin tutkinto pääosin etäopiskeluna ja oman opetustyön ohessa. Koulutus järjestetään opetusministeriön erillisrahoituksella ja projektimuotoisena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kurssit järjestetään "virtaopetuksena" vain kerran ja tietyn aikataulun mukaan, ja opiskelumahdollisuus määräytyy sen mukaan. Kurssien suorittamista ei voi siirtää tai rästisuorituksia lykätä hamaan tulevaisuuteen. Virrassa ei voi olla ikuisen opiskelijan statuksella. Edellytämme, että opiskelu on ensisijaisessa asemassa suhteessa opetus- tai muuhun ansiotyöhön.

Opettajan pedagogiset opinnot (35 ov)

Opettajan pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä viiden yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Opinnoista vastaa lähiopetuspisteen yliopisto ja se myös hoitaa opinnoista tiedottamisen suoraan niille opiskelijoille, jotka suoritavat kyseiset opinnot.

Opinnoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä korvaavuuksista voit keskustella tarkemmin oman ryhmäsi okl-tuutorin kanssa elokuun lähitapaamisessa ja sen jälkeen.

Opintotuki

Taideteollisen korkeakoulun opintotukiasiat hoidetaan Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan korkeakoulussa. Opintotukea koskevissa asioissa käänny suoraan korkeakoulun opintotukivastaavan puoleen (Marja Airaksinen, p. 09-756 30212, TaiK 6. krs. huone 6053).

Opintotukiasioista löydät tarkempaa tietoa TaiKin www-sivulta: TaiK etusivu (http://www.uiah.fi) > Opiskelu > Opiskelijapalvelut > Opintoasiainpalvelut > Opintotuki
Tai mahdollisesti suoraan: http://www.uiah.fi/page_exhibition.asp?path=1,1579,2169,3367,3371

Sähköpostiosoiteet ja -listat

Kevään aina luomme erilaisia sähköpostilistoja, joilla tuemme tiedonkulkua ja yhteydenpitoa. Virt@-koulutuksen erikoisuunnittelija Joel Ortila tiedottaa tarkemmin tarvittavista toimenpiteistä Virt@ II www-sivuilla, http://virta2.uiah.fi
Teillä suurimmalla osalla on jo sähköpostiosoite, jonka me olemme saaneet tietoomme haun yhteydessä. Jos ei ole, niin hankkikaa ja kertokaa uusi osoitteenne Joel Ortilalle, joel.ortila@uiah.fi
Myös mahdolliset sähköpostiosoitteen muutokset kannattaa kertoa Joelille. Tarvittaessa Virta-opiskelijan on mahdollista saada myös Taik:n sähköpostiosoite käyttöönsä.

hyvää kevään jatkoa ja tervetuloa opiskelemaan

Martti

 

Virta II       Tiedote 10.4.04