Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Taiteilija-opettajaportfolio / ||||||||||||||||

04239   Taiteilija-opettajaportfolio    3 ov

 

Opetusohjelma

Vastuuopettajat:

Seija Tuupanen, lehtori, Lapin yliopisto, taidekasvatuksen yksikkö
Martti Raevaara, TaiK, Taidekasvatuksen osasto

Aika:

3.8.2004 - kesä 2006

Ilmoittautuminen:

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua (kaikille kuuluva kurssi)

Tavoite ja sisältö:

Opiskelija saa kurssilla

 • perustiedot ja käytännön kokemusta opetusportfolion ja portfoliotyön luonteesta ja merkityksestä taiteilija-kuvataideopettajalle sekä portfolioarvioinnista kuvataiteen opetuksessa.

 • mahdollisuuden eheyttää omaa taiteilija-kuvataideopettajan identiteettiään, tiedostaa oman opetustyönsä perustaa ja selkiyttää taidekasvatusnäkemyksiään yhteisessä prosessissa ja vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden kanssa

 • valmiuksia oman työnsä, opetusmenetelmiensä sekä kuvataiteen opetussuunnitelman jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen

 • omakohtaisen kokemuksen kuvataiteen taiteilija-opettajan perusportfolion kokoamisesta ja digitaalisen näyteportfolion laatimisesta

 • valmiuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa portfoliotyössä ja oman osaamisen sekä oppilaiden työskentelyn dokumentoinnissa

Verkkokurssin tavoitteena on myös ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen ja Virt@-opiskelijoiden yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kurssin yleisenä tavoitteena on portfolioajattelun ja portfolioarvioinnin kehittäminen taiteen ja kuvataideopetuksen kontekstissa.

Kurssin rakenne ja aikataulu:

Kurssilla työskennellään viidellä 4-6 viikon verkkojaksolla. Jokainen verkkojakso keskittyy yhteen osakokonaisuuteen taiteilija-kuvataideopettajan portfoliotyössä:

I

Omat tarinat - Opetushistoria taiteilija-kuvataideopettajan voimavarana, 13.9. - 15.10.2004

II

Taide ja opettaminen - Kohti omaa opetusnäkemystä, kevät 2005

III

Arviointi ja portfolioarviointi kuvataiteen opetuksessa, syksy 2005

IV

Itsearviointi ja vertais- ja oppilaspalaute, kevät 2006

V

Oma portfolio - Taiteilija-kuvataideopettajan digitaalinen näyteportfolio, kesä 2006

Oppimismuodot:

Kurssilla työskentely tapahtuu verkko-oppisympäristössä (Discendum/Optima). Oppimisprosessi koostuu yksilö-, pienryhmä- ja seminaarityöskentelystä:

 • luentoja ja seminaarimuotoista pienryhmätyöskentelyä lähiopetuspäivinä

 • pienryhmätyötä verkossa

 • yksilöllistä työskentelyä verkossa vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, tuutoreiden ja opettajien kanssa

Kurssin suorittaminen:

Kurssi suoritetaan aikataulutetuilla oppimistehtävillä, joihin liittyy kommentointi ja vertaispalaute sekä kurssin opettajan tai tuutorin antama palaute. Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu verkkokeskusteluihin ja kommentoi toisten tuotoksia aktiivisesti ja vie osaltaan kommenteillaan heidän portfoliotyötään eteenpäin.

Oppimisen arviointi perustuu

 • tehtäviin, jotka liittyvät omaan opettajuuteen, taiteilijuuteen ja kuvataiteen opetuksen kehittämistyöhön sekä portfolioarviointiin

 • vertaisryhmissä toimintaan sekä aktiiviseen toimintaan verkko-oppimisympäristössä

 • opiskelijan koulutuksen kuluessa itselleen laatimaan digitaaliseen taiteilija-kuvataideopettajan opetusportfolioon.

 • Arviointi:

  Hyväksytty - Hylätty

   

  Kurssin sisältö

  Kurssin oppimisympäristöön Discendum/Optimaan
   
  Opetusohjelma
   
  Arviointi -jakson videoluennot
   
  ePortfolio II-kurssin työtilaan
   
   Virta II  Tko  Taik