Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Taidehistoria I / Ops / ||||||||||||||||

010101 Taidehistoria I (3ov)

Opettaja:

Tuija Tervo, FM

Aika:

8.9.2004-5.4.2005

Ilmoitautuminen:

Ilmoittautuminen loppunut 30.8.2004

Sisältö:

Opintojakso keskittyy länsimaiseen taiteeseen. Aikajana ulottuu esihistoriasta 1600-luvulle. Sisällön painopiste on kuvataiteessa.

Tavoitteet:

Tavoitteena on antaa yleiskuva länsimaisen taiteen historiasta. Tarkastelemme, millaista taiteen kuvakieli on eri aikoina ollut sekä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet taiteessa kulloinkin vallinneen kuvakielen muotoutumiseen ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Lähestymme aihetta ensisijaisesti taidehistorian näkökulmasta. Lisäksi pohdimme taiteen vaiheita myös suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin, tekniseen ja taloudelliseen kehitykseen, poliittiseen ja uskonnolliseen elämään sekä yleiseen kulttuurihistoriaan.

Opetus-ja työmuodot:

Opintojakso on jaettu neljään osa-alueeseen, joista jokaiseen liittyy kaksivaiheinen tehtävä. Tehtävän ensimmäisessä vaiheessa työskennellään itsenäisesti, aluksi kurssin runkoteoksen ja sen jälkeen verkosta löytyvän aineiston ja kirjallisuuden pohjalta. I vaiheen tehtävä suoritetaan kirjallisena essee-muodossa. Tässä vaiheessa opettaja antaa jokaiselle opiskelijalle oman henkilökohtaisen palautteen. Tehtävän toisessa vaiheessa työskennellään aluksi itsenäisesti taideteosten eli tässä tapauksessa kuvien parissa. II vaiheen suoritus laaditaan kuvalliseen muotoon, ja valmiit tehtävät tuodaan oppimisympäristöön. Sen jälkeen suorituksista keskustellaan ja niiden pohjalta vaihdetaan ajatuksia ryhmässä yhdessä opettajan ja opiskelijatovereiden kanssa.

Oppimateriaali:

Runkoteos on Hugh Honour & John Fleming ”Maailman taiteen historia” seuraavasti: johdanto sekä osat I, II ja III valistusajan alkuun saakka. Kirjasta suositellaan käytettäväksi 1990-2000-luvulla julkaistuja painoksia. Runkoteos antaa kurssilla vaadittavat perustiedot, joita täydennetään ja syvennetään tehtäviä suoritettaessa verkosta löytyvällä aineistolla ja muulla kirjallisuudella. Opintojakson osa-alueet ja niihin liittyvä oppimateriaali, runkoteoksen lukemiseen opastavat ”taidehistorian tienviitat” sekä tehtävät julkistetaan vaiheittain kurssin edetessä siten, että viimeisen osa-alueen tiedot ilmoitetaan 15.2.2005 mennessä.

Suorittaminen:

Opintojakso on jaettu neljään osa-alueeseen (nro:t 1-4). Suorittaminen etenee yksi osa-alue kerrallaan annetussa järjestyksessä. Jokaiseen osa-alueeseen liittyy kaksivaiheinen tehtävä. Vaihe I on kirjallinen suoritus, vaihe II on kuvatehtävä. Jokaisen osa-alueen yhteydessä annetaan molempia tehtävävaiheita varten useita vaihtoehtoja, joista opiskelijat voivat valita mieleisensä. Tehtävät kannattaa valita niin, että I ja II vaiheen suorittaminen tukevat toinen toistaan. Vaikka I ja II vaiheen tehtävät saa tietää yhtaikaa, ne tulee suorittaa ja lähettää arvioitavaksi yksi kerrallaan, kirjallinen osuus ensin ja kuvallinen osuus vasta sen jälkeen. Koko kurssi on suoritettu, kun kaikkiin neljään osa-alueeseen liittyvät tehtävät on tehty ja hyväksytty. Tämä tarkoittaa 4 esseetä + 4 kuvatehtävää = yhteensä 8 tehtävää.

Kurssin sisältö

Aikataulu
Opetussuunnitelma
Tehtävät
Opettajan esittely
 
Fle oppimisympäristö
 Virta II  Tko  Taik