Virta II       OPETUSSUUNNITELMA

 

Taidekasvatuksen osasto / TaiK
3.6.2004

Virt@ - KUVATAIDEOPETTAJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS
ETÄ- JA MONIMUOTO-OPISKELUNA

 

OPETUSSUUNNITELMA
lukuvuosina 2004-2007

Kuvataideopetuksen koulutusohjelma (TaM),
Virt@-koulutus

Opiskelijat suorittavat taiteen maisterin tutkinnon (180 ov) kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa, josta on säädetty taideteollisen alan tutkintoasetuksessa (446/94, 469/99).

Opintojen tavoitteet

Kuvataideopetuksen koulutusohjelman Virt@-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa kuvataideopettajan työssä tarvittavien taiteellisten, pedagogisten, tutkimuksellisten ja kulttuuristen valmiuksien, taitojen ja tietojen laajentamisessa ja syventämisessä. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää erityisesti taidekasvatuksen ja kuvataideopetuksen käytännöllistä ja teoreettista asiantuntemustaan sekä hankkii hyvät taidot ja tiedot visuaalisen kulttuurin eri osa-alueista ja niiden kasvatuksellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Koulutuksen myötä opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa kuvataiteen opetus- ja asiantuntijatehtävissä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hän tiedostaa työhönsä liittyvän ammatillisen ja moraalisen vastuun ja kykenee myös seuraamaan alansa kansainvälistä kehitystä ja itsenäisesti hankkimaan ja soveltamaan tietoa sekä harjoittamaan alan jatko-opintoja.

Opintojen rakenne

Virt@-koulutuksessa opiskelija suorittaa kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa taiteen maisterin tutkinnon. Opinnot perustuvat opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai pedagogiseen koulutukseen ja alan opettajakokemukseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opintosuunnitelma rakentuu (A) kuvataiteen opetettavan aineen opinnoista, (B) lopputyöseminaarista ja lopputyöstä, (C) opettajan pedagogisista opinnoista, ja (D) kieliopinnoista sekä (E) aiempien opintojen perusteella suoraan hyväksi luettavasta osuudesta. Seuraavassa on tarkempi jäsennys tutkinnon opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista:

 

A. Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot 68 ov

Opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan opetusalueen taitoja ja tietoja aiemman koulutuksen ja opetuskokemuksen pohjalta. Opinnot keskittyvät visuaaliseen ja taiteelliseen ilmaisuun sekä kuvataideopetukseen ja taidekasvatukseen. Opinnot jakaantuvat kaikille yhteisiin, vaihtoehtoisiin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Kaikkiin opintoihin sisältyy portfoliotyöskentely, oppimisprosessien dokumentointi, analysointi ja arviointi sekä portfoliomenetelmien kehittäminen (ks. Taiteilija-opettajaportfolio).

A.1. Yhteiset opinnot 41 ov

Kuvataiteen peruskurssit 14 ov

Opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallisen ilmaisun perustaitoja ja -tietoja. Kuvataiteen opinnoissa painottuu havaintoon perustuva työskentely ja perehtyminen kuvallisen prosessin olemukseen ja hallintaan. Kuvallisen ilmaisun perustaidot ja -tiedot muodostavat myös pohjan koulutusohjelman muille opinnoille.

    •   piirustus ja maalaus4 ov
    •   elävän mallin piirustus  4 ov
    •   kuvanveisto4 ov
    •   värioppi2 ov

Taiteen tuntemus 13 ov

Opintojen tavoitteena on kehittää kuvataideopetuksen näkökulmasta opiskelijan perustietoja ja -taitoja kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin historiasta ja nykyisistä ilmiöistä. Opintoihin sisältyy myös kuvataiteen ja yleisemmin visuaalisen kulttuurin ilmiöiden analysointia ja arviointia kuvallisen ja pedagogisen työskentelyn avulla.

    •   Kuva-analyysi 2 ov
    •   Taiteen tarkastelu ja museopedagogiikka   2 ov
    •   Taidehistoria I 3 ov
    •   Taidehistoria II 3 ov
    •   Suomen taidehistoria 3 ov

Taidekasvatuksen teoria 14 ov

Opintojen yleisenä tavoitteena on jäsentää kuvataideopettajan ammatti-identiteetin elementtejä ja tukea opiskelijaa oman ammatillisen identiteetin rakentamisessa ja syventämisessä. Opinnot antavat perustiedot taidekasvatuksen kentästä, kuvataideopetuksen käytännöistä, niiden historiallisista muutoksista ja taustalla olevista perusteluista ja näkemyksistä. Opinnoissa perehdytään taidekasvatuksen tutkimuksiin ja tutkimusmenetelmiin sekä tarkastellaan taidetta tutkimuksen kohteena, välineenä ja raportoinnin muotona.

    •   Taiteilija-opettajaportfolio   3 ov
    •   Taidekasvatusseminaari 5 ov
    •   Taidekasvatuksen historia 2 ov
    •   Taidekasvatuksen tutkimus   4 ov

A.2. Vaihtoehtoiset opinnot 19 ov

Opintojen tavoitteena on kehittää taidekasvatuksen näkökulmasta opiskelijan perustaitoja ja -tietoja media- ja ympäristökasvatuksen alueesta, erilaista lähestymistavoista ja mahdollisuuksista. Opinnoissa korostuu mediakritiikki, rakennetun ja esineympäristön kriittinen tarkastelu ja kestävän kehityksen periaatteiden tiedostaminen.

Mediapedagogiset opinnot väh. 11 ov

    •   Mediapedagogiikka 4 ov
    •   Valokuvailmaisu 3 ov
    •   Elokuvailmaisu 4 ov
    •   jokin muu alueen kurssi   *)   

Ympäristöpedagogiset opinnot väh. 8 ov

    •   Ympäristökasvatus ja kuvataide yhteisössä   5 ov
    •   Muotoilupedagogiikka 3 ov
    •   jokin muu alueen kurssi   *)   

A.3. Henkilökohtaiset syventävät opinnot 8 ov

Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijaa opetusalueen hallinnan ja pedagogisen ajattelun syventämisessä ja lopputyön tekemisessä.

    •   Kuvataiteen mestarikurssi   °)  4 ov
    •   Kuvataiteen verkko-opetuksen työpaja 2 ov
    •   Kuvasta kuvaan - intertekstuaalinen metodi 2 ov
    •   Muu myöhemmin määriteltävä Virt@-opetustarjonta     
    •   jokin muu opintojakso   *)   
 

*)  Opiskelija voi sisällyttää muualla suoritettavia syventäviä opintoja tutkintoonsa. Opintojen hyväksilukemista anotaan etukäteen erillisellä lomakkeella. Hyväksilukemisesta päättää Virt@-koulutuksen johtaja yhdessä osaston johtajan kanssa.
 
°)  pakollinen taiteelliseen työhön suuntautuneen lopputyön tekijälle

 

B. Lopputyö ja lopputyöseminaari 22 ov

Lopputyö on taiteen maisterin tutkinnon opinnäytetyö. Siinä opiskelija syventää taidekasvatuksen käytännöllisiä ja teoreettisia tietojaan ja taitojaan sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen ja taiteelliseen ajatteluun ja näihin liittyvään viestintään.

 

C. Kieliopinnot 8 ov

Kieliopintoihin sisältyy
vieraan kielen (4 ov),
toisen kotimaisen kielen (2 ov) ja
äidinkielen (2 ov) opinnot.

 

D. Opettajan pedagogiset opinnot 35 ov

Tavoitteena on jäsentää kasvatustieteen ja taidekasvatuksen käsitteistöllä ja lähestymistavoilla yksilön kasvua ja kehitystä, oppimista ja opettajan roolia oppimisessa sekä erilaisten oppimisympäristöjen merkitystä, sekä saattaa yhteen kasvatustieteellinen tieto oppimisesta (miten ihminen oppii ja millä metodeilla), taideteoreettinen tieto (mitä opetetaan kun opetetaan taidetta) sekä auttaa opiskelijaa muuttamaan nämä tiedot toimiviksi oppimis-, opettajuus- ja opetuskäytänteiksi. Lisäksi tavoitteena on perehtyä didaktiseen tutkimukseen kasvatustieteen osana, oppia sekä kasvatustieteen että taidekasvatuksen peruskäsitteistöä ja saada käsitys kuvataideopetuksen asemasta eri oppilaitosmuodoissa, ja erityisesti yleissivistävässä koulussa.

Opinnot järjestetään yhteistyössä lähiopetuspisteiden yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden kanssa. Opintojen opetussuunnitelma ja korvaavuusperiaatteet päätetään yliopistokohtaisesti ja kyseinen yliopisto myös vastaa opintojen järjestämisestä ja opintosuoritusten rekisteröinnistä.

Taiteen maisterin tutkintoon sisältyvien opettajan pedagogisten opintojen järjestämisestä on säädetty kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetussa asetuksessa (576/95).

 

E. Hyväksiluettavat opinnot 47 ov

Opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus luetaan hyväksi tutkintoon ilman erillisanomusta 47 ov:n laajuisesti.

Suoraan hyväksiluettavien opintojen lisäksi opiskelijan aikaisempi koulutus voi korvata osan pakollisista ja vaihtoehtoisista opetettavan aineen opinnoista sekä opettajan pedagogisista opinnoista. Mahdolliset korvaavuudet selvitetään ja anotaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen ja tarkistamisen yhteydessä.

 

Virta II       OPETUSSUUNNITELMA