Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Opinnot / Kuva-analyysi/ Opetusohjelma ||||||||||||||||

Kuva-analyysi, 2ov/3op

Opetusohjelma

Opettajat:

Martti Raevaara, Juha Okko ja Kari Nuutinen

Aika:

1.9.2005-28.2.2006
Kurssi alkaa tehtävällä, joka julkaistaan kurssin verkkosivulla 1.9.2005. Kurssi rakentuu seitsemästä osiosta, jotka julkaistaan ja suoritetaan vaiheittain.

Sisältö ja rakenne;

Kurssi perustuu syntaktiseen kuva-analyysiin. Kuvallisia peruselementtejä ja -muuttujia ja niiden organisointia tutkitaan teoreettisesti ja kuvallisten harjoitusten avulla.

Sisällössä keskitytään kuvallisiin peruselementteihin (piste, viiva, pinta, volyymi) ja -muuttujiin (koko, muoto, paikka, suunta, lukumäärä, välimatka ja tiheys) sekä elementtien organisoinnissa suhdejärjestelmiin, rytmiin ja symmetriaan. Elementtien, muuttujien ja organisoinnin järjestelmälliseen tutkimiseen liittyy keskeisesti myös sisällön rakentumisen sekä muodon ja sisällön suhteen pohtiminen.

Tavoitteet:

Tavoitteena on syventää kuvallisten peruskäsitteiden ilmaisullista ja käsitteellistä hallintaa omakohtaisen kuvallisen työskentelyn, kysymyksenasettelun ja merkityksenannon avulla. Opetussisältöä lähestytään sekä oman visuaalisen kommunikointitaidon että kuvataiteen opettamisen näkökulmasta.

Opetus-ja työmuodot:

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena ja -opiskeluna ja käyttämällä Moodle-oppimisympäristöä. Työskentely perustuu oppimisympäristössä julkaistaviin alustuksiin ja kuvaesimerkkeihin, jotka liittyvät tehtäviin, annettuun tai itse rakennettuun kysymyksenasetteluun. Kuvia, esineitä ja rakennettua ympäristöä kuvallisesti analysoimalla, muokkaamalla ja kommentoimalla tuotetaan erilaisia variaatioita ja mahdollisia ratkaisuja. Näiden tarkastelu ja arviointi parityöskentelynä ja pienryhmissä on oleellinen osa opetussisällön toteutumista. Harjoitustehtävät tehdään ensisijaisesti digitaalikameralla, skannerilla ja kuvankäsittelyohjelmilla (esim. Photoshop)

Opimateriaali:

Julkaistaan kurssin edetessä tehtäviin liittyen.

Suorittaminen:

Kurssin suorittaminen perustuu alustuksiin ja muuhun lähdeaineistoon perehtymiseen, kuvallisten harjoitustehtävien tekemiseen ja esittelyyn sekä omien ja muiden kuvallisten ratkaisujen kommentointiin ja arviointiin.

Arviointi:

Asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Kurssin linkit

Opetusohjelma
Tehtävät
Opettajan esittely
 
Moodle-ympäristöön
 

 

Virta II  Tko  Taik