Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Esittely / Esittely (tiivistelmä) / ||||||||||||||||
otsikkokuva
AJANKOHTAISTA
OPINNOT
LOMAKKEET
YHTEYSTIEDOT
ESITTELY
Esittely (tiivistelmä)
Konferenssiesitelmät
Artikkelit julkaisuissa
Kehittämishankkeet
PRESENTATION

Virt@ II -esittely (tiivistelmä)

 

Virt@ II - kuvataideopettajien pätevöitymiskoulutus etä- ja monimuoto opiskeluna (http://virta2.uiah.fi)

 

Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto järjestää kuvataideopettajien pätevöitymiskoulutuksen (Virt@ II) etä- ja monimuoto-opiskeluna vuosina 2004–2007. Koulutus on jatkoa vuosina 2001–2004 toteutetulle Virt@ I -hankkeelle. Koulutus toteutetaan projektimuotoisena Opetusministeriön erillisrahoituksella. Koulutukseen oli 258 hakijaa, joista valittiin 60 opiskelijaa.

Virt@-koulutus on suunnattu erityisesti haja-asutusalueilla toimiville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. Peruskoulussa ja lukiossa on pula pätevistä opettajista. Haja-asutusalueiden kouluista yli 40 % ei pysty opettajapulan takia tarjoamaan kuvataiteen opetusta pätevien opettajien toimesta. Ongelma on tuttu myös pienille ja keskisuurille kaupungeille. Taideaineiden koulutuspalvelujen suhteen lapset ja nuoret ovat siten hyvin eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnasta riippuen.

Virt@-koulutus (2004–2007) etenee vaiheittaisena projektina, jossa opiskelijoiden on mahdollista suorittaa taiteen maisterin tutkinto kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa 2-3 vuodessa. Pääosa opiskelijoista valmistuu keväällä 2007. Opinnot perustuvat opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai/ja pedagogiseen koulutukseen ja alan opettajakokemukseen. Jokaiselle opiskelijalle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Opiskelu on mahdollista oman opetustyön ohessa, koska opetus perustuu pääosin verkko-opetukseen. Opettajankoulutuksen rinnalla tavoitteena on kehittää taideopetukseen soveltuvia etä- ja monimuoto-opetusmenetelmiä.

Opiskelijat on jaettu viiteen pienryhmään lähiopetuspisteiden mukaan. Ne sijaitsevan yliopistopaikkakunnilla, jotka ovat mukana koulutuksen toteuttamisessa. Jokaisella pienryhmällä on kaksi opettajatuutoria, joista toinen on yliopiston kuvataiteen didaktiikan opettaja ja toinen kokenut kuvataideopettaja kentältä. Kuvataideopettajansa kautta yhteistyössä ovat mukana Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukio, Jyväskylän Lyseon lukio, Kaukametsän opisto, Savonlinnan Taidelukio ja Vaasan normaalikoulu.

Virt@-koulutusta järjestetään yhteistyössä viiden yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutusyksikön kanssa. Yhteistyötahot ovat Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipiste, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikkö ja Åbo Akademin Pedagogiska fakulteten Vaasassa. Yhteistyössä on mukana myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen yksikkö, joka on Taideteollisen korkeakoulun ohella vastaa maamme kuvataideopettajien koulutuksesta.

Virt@ I –koulutuksen (2001-2004) kokemukset ovat pääosin erittäin myönteisiä ja kannustavia vaikka opiskelun ja työn yhdistäminen ei ole opiskelijoille aina helppoa. Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita opiskeluun. Opinnot koetaan tarpeellisina ja niillä on suuri ammatillinen merkitys. Tieto- ja viestintäteknologian ja verkko-oppimisympäristöjen hyödyntäminen on haaste sekä opiskelijoille että opettajille. Se rohkaisee ja pakottaa pohtimaan ja arvioimaan uudelleen omia oppimis- ja opetusmenetelmiä, sisältöjä ja toimintatapoja.

 

Martti Raevaara, 01.11.2004

 

 

 Virta II  Tko  Taik