Virta II  Tko  Taik  
otsikkokuva
/ Virta II / Esittely / ||||||||||||||||
otsikkokuva
AJANKOHTAISTA
OPINNOT
LOMAKKEET
YHTEYSTIEDOT
ESITTELY
Esittely (tiivistelmä)
Konferenssiesitelmät
Artikkelit julkaisuissa
Kehittämishankkeet
PRESENTATION

Virt@ II missio

Virt@ II - kuvataideopettajien pätevöitymiskoulutus etä- ja monimuoto opiskeluna

Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto järjestää kuvataideopettajien pätevöitymiskoulutuksen (Virt@ II) etä- ja monimuoto-opiskeluna vuosina 2004–2007. Koulutus on jatkoa vuosina 2001–2004 toteutetulle Virt@ I -koulutukselle. Koulutus toteutetaan projektimuotoisena Opetusministeriön erillisrahoituksella.

Opiskelijat suorittavat taiteen maisterin tutkinnon kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa. Tutkintoon sisältyy opettajan pedagogiset opinnot, jotka järjestetään yhteistyössä viiden yliopiston opettajankoulutusyksikön kanssa. Koulutukseen valittiin 60 opiskelijaa, joilla on taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus ja opetuskokemusta.

 

Koulutuksen keskeiset pedagogiset periaatteet

  • koulutus on suunnattu erityisesti haja-asutusalueilla toimiville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille
  • opinnot perustuvat opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai/ja pedagogiseen koulutukseen ja alan opettajakokemukseen, ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops)
  • opiskelu on pääosin mahdollista oman opetustyön ohella, opetussisältöjen kokeilu ja soveltaminen sekä kokemusten jakaminen on tärkeä osa opiskelua
  • tavoitteena on kehittää kuvataiteen ja taideteollisen alan koulutukseen soveltuvia verkko-opetusmenetelmiä
  • osa opinnoista järjestetään yhteistyössä kuuden yliopiston kanssa, päämääränä on alan asiantuntijaverkoston vahvistaminen ja kuvataiteen opettajankoulutuksen kehittäminen ja tukeminen

 

Taustaa

Peruskoulussa ja lukiossa on pula pätevistä opettajista. Haja-asutusalueiden kouluista yli 40 % ei pysty opettajapulan takia tarjoamaan kuvataiteen opetusta pätevien opettajien toimesta. Ongelma on tuttu myös pienille ja keskisuurille kaupungeille. Taideaineiden koulutuspalvelujen suhteen lapset ja nuoret ovat siten hyvin eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnasta riippuen.

Etä- ja monimuoto-opiskeluun perustuva Virt@-koulutus on suunnattu erityisesti haja-asutusalueilla toimiville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. Valmistuvat sijoittunevat pääasiassa niihin kouluihin, joissa ovat toimineet epäpätevinä opettajina. Tätä tukee se, että opiskelu tapahtuu pääosin oman opetustyön ohella.

 

Taidekasvatuksen osaston toimintamallien kehittäminen

Virt@-koulutuksen opetus on kytketty kiinteästi taidekasvatuksen osaston perustoimintaan. Päätoimisista opettajista ja tutkijoista useimmat ovat mukana kurssien toteutuksessa.

Tavoitteena on tukea etä- ja monimuoto-opetukseen soveltuvien menetelmien kehittämistä taideopetukseen. Kyse ei ole vain vaihtoehtoisten opetus- ja opiskelumenetelmien tai verkko-oppimisympäristöjen kokeilusta ja käytöstä, vaan kokonaisvaltaisesta toimintamallien uudistamisesta.

Virt@ hankkeen arvioinnissa ja tutkimusprojekteissa keskitytään verkkotyöskentelyn erityispiirteiden tutkimiseen kuvataiteen ja taideteollisen alan opetuksessa ja opettajakoulutuksessa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla on yleisempää käyttöarvoa taidealan koulutuskysymysten ratkaisemisessa.

 

Opintojen järjestäminen

Virt@-koulutus (2004–2007) etenee vaiheittaisena projektina, jossa opiskelijoiden on mahdollista suorittaa taiteen maisterin tutkinto 2-3 vuodessa. Pääosa opiskelijoista valmistuu keväällä 2007.

Koulutukseen oli 258 hakijaa ja heistä valittiin 60 opiskelijaa hakupapereiden, portfolion ja valintakokeen perusteella. Opiskelijat jaettiin viiteen pienryhmään lähiopetuspisteiden ja opiskelijoiden asuinpaikkojen mukaan. Lähiopetuspisteet sijaitsevan yliopistopaikkakunnilla, jotka ovat mukana koulutuksen toteuttamisessa.

Opinnot perustuvat opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai/ja pedagogiseen koulutukseen ja alan opettajakokemukseen. Jokaiselle opiskelijalle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Koska opetus järjestetään etä- ja monimuoto-opetuksena, on opiskelu mahdollista oman opetustyön ohella. Itse asiassa monet opintojaksot on rakennettu siten, että opiskelu perustuu opetussisältöjen soveltamiseen ja kokeiluun omassa opetustyössä ja kokemusten jakamiseen verkkoympäristössä.

 

Opiskelijoiden tuutorointi

Jokaisella viidellä pienryhmällä on kaksi opettajatuutoria, joista toinen on asianomaisen lähiopetuspisteen opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen didaktiikan opettaja ja toinen kokenut kuvataideopettaja kentältä. Kuvataideopettajansa kautta yhteistyössä ovat mukana Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukio, Jyväskylän Lyseon lukio, Kaukametsän opisto, Savonlinnan Taidelukio ja Vaasan normaalikoulu.

Tuutoreiden tehtävänä on ohjata ja tukea opiskelijoita opinnoissaan ja toimia lähiopetuskurssien organisoijina ja yhdyshenkilöinä. Tuutorit vastaavat myös joidenkin lähikurssien opetuksesta mm. koulutuksen alussa tärkeän taidekasvatusseminaarin vetämisestä. Monet tuutoreista toimivat myös lopputöiden ohjaajina ja tarkastajina.

 

Koulutuksen järjestäminen yhteistyössä

Virt@-koulutusta järjestetään yhteistyössä viiden yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutusyksikön kanssa. Yhteistyötahot ovat Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipiste, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikkö ja Åbo Akademin Pedagogiska fakulteten Vaasassa. Yhteistyö perustuu erillisiin sopimuksiin kukin yliopiston kanssa.

Koulutukseen liittyvien pedagogisten tavoitteiden lisäksi yhteistyön päämääränä on kuvataiteen opettajankouluttajien asiantuntijaverkoston vahvistaminen. Viime vuosina ns. taide- ja taitoaineiden asema on huolestuttavasti heikentynyt monissa luokan- ja lastentarhanopettajien koulutusta järjestävissä yliopistoissa. Verkottumisen avulla pyritään tukemaan kuvataideopetuksen asemaa ja kehittämistä yliopistojen opettajankoulutuksessa. Ensimmäisen Virt@-koulutuksen kokemukset yhteistyöstä ovat erittäin rohkaisevia ja sen myötä on mm. kehitetty uusia malleja kuvataiteen sivuaineopintojen järjestämiseen.

Yhteistyössä on mukana myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen yksikkö, joka on toinen maamme kuvataideopettajien koulutuksesta vastaava taho. Se tuottaa Virt@-koulutukseen mm. Taiteilija-opettajaportfolio- ja Ympäristökasvatus ja kuvataide yhteisössä -kurssit. Yleisempänä tavoitteena on kehittää yhteistä verkko-opetustarjontaa kuvataiteen opettajankoulutukseen.

 

Virt@ I -koulutuksen kokemuksia

Virt@ I -koulutuksen kokemukset olivat pääosin erittäin myönteisiä ja kannustavia vaikka opiskelun ja työn yhdistäminen ei ollut opiskelijoille aina helppoa. Etäopiskelu vaatii runsaasti aikaa ja työtä. Tiedot ja taidot eivät ”virtaa suoraan kaapelia pitkin” opiskelijan haltuun. Ajan ja paikan vapauden harha paljastuu viimeistään siinä vaiheessa, kun opiskelija ryhtyy järjestämään ja ylläpitämään omaa opiskeluympäristöään: laatii itselleen aikataulun opintosuoritusten tekemiseen, järjestää tarvittavat välineet, tilat ja verkkoyhteydet, hankkii tarvittaessa apua tietoteknisiin ongelmiin, pyytää omasta koulustaan tukea ja vapaata opiskeluun jne.

Kyselyistä saatujen tietojen perusteella opiskelijat olivat erittäin sitoutuneita ja motivoituneita opiskeluun ja käyttivät runsaasti aikaa siihen. Useimpien opiskelijoiden mielestä opinnot olivat heillä hyvin tarpeellisia ja antoisia ja he näkivät opiskelun henkilökohtaisen merkityksen suurena. Opintojen ilmapiiri tuki hyvin opiskelua ja opetusohjelmassa esitetyt tavoitteet vastasivat hyvin opetusta. Opiskelijoiden oman työpaikan (koulun) tuki vaihteli runsaasti. Monien kohdalla oman koulun rehtori tuki ja kannusti opiskelua esimerkillisesti, mutta valitettavasti myös monet kohtasivat kateutta ja vastustusta saadakseen edes hieman joustoa ja tukea opiskeluun työn ohessa. Viime kädessä vastuu opiskelun ja opetustyön yhteen sovittamisesta ja opiskelun pitämisestä ensisijaisena oli kuitenkin opiskelijalla. Tämä vaati sekä omien voimavarojen tuntemista että hyvää etukäteissuunnittelua.

 

Opetuksen toteuttamisperiaatteita

Verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu ja opetus ovat useimmille opiskelijoille ja opettajille uutta. Opettajien kohdalla korostetaan opetusalueen asiantuntemusta ja opetuskokemusta. Kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa opettajia kannustetaan kokeilemaan erilaisia etäopetusratkaisuja ja keräämään kokemuksia kurssinsa kehittämiseen. Innostavat esimerkit ovat tärkeitä. Edistyminen tapahtuu tekemisen avulla, keräämällä, analysoimalla ja jakamalla parhaita käytäntöjä. Innovatiivisia opetusratkaisuja voidaan löytää “pieninkin askelin” ja hyvän etäopetuskurssin voi toteuttaa useilla eri tavoilla.

Tieto- ja viestintäteknologian sekä verkkoympäristön hyödyntäminen opetuksessa on vaativa haaste useimmille opettajille. Se rohkaisee ja pakottaa pohtimaan ja arvioimaan uudelleen omia opetusmenetelmiä, sisältöjä ja toimintatapoja. Se vaatii valmiutta sietää epävarmuutta ja sisältää epäonnistumisen mahdollisuuden. Tämän takia Virt@-koulutuksessa on korostettu sitä, että myös opiskelijat ovat “samassa veneessä”, yhdessä opettajien kanssa kehittämässä kuvataiteen verkko-opetukseen ja opiskeluun sopivia menetelmiä. Itse asiassa Virt@-opintojen myötä opiskelijoiden valmiudet verkko-opetukseen ja sen arviointiin lisääntyvät nopeasti ja heistä tulee alueen asiantuntijoita.

 

Martti Raevaara, 27.10.2004

 

Lisätietoja Virt@ koulutuksesta:
Martti Raevaara
koulutusjohtaja
mraeva@uiah.fi

Eeva-Liisa Ekenberg
projektisihteeri
ekenberg@uiah.fi

 

 


ePedagogy Design -maisteriohjelma

Virt@-koulutuksen myötä on tullut selvästi esille kansainvälisen yhteistyön tärkeys. Tieto- ja viestintäteknologian sekä verkkopohjaisten opetus- ja oppimisympäristöjen käyttö on voimakkaasti lisääntynyt opetuksessa ja sen kehittämisessä ja samalla pedagogiikan audiovisuaaliset ulottuvuudet ovat korostuneet. Opetus muuttuu enemmän tuotantoprosessiksi, jossa erilaiset asiantuntijat toimivat yhteistyössä kansainvälisellä kentällä. Tässä kuvallisen alan pedagogisella asiantuntisuudella on kysyntää.

Taidekasvatuksen osasto käynnisti vuonna 2004 englanninkielinen MA in ePedagogy Design – visual knowledge building -maisteriohjelman (60 ov), joka avulla se laajentaa koulutustarjontaa opettajankelpoisuuden ulkopuolelle ja suuntautuu selkeästi kansainväliseen koulutusyhteistyöhön ja opiskelijapohjaan. Maisteriohjelma toimii myös välineenä kuvataideopetuksen koulutusohjelman ja siis myös Virt@-koulutuksen kansainvälistämisessä.

Maisteriohjelma toteutetaan kolmen yliopiston yhteistyönä. Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston lisäksi mukana ovat ja yhteistyötahot koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat Saksasta University Hamburg (Institute of Aesthetic Education) ja Hollannista University InHolland (School of Education, School of Media and Communication, Lectoraat eLearning).

Tarkempaa tietoa koulutuksesta löytyy osoitteesta
http://epedagogydesign.uiah.fi

 

 

 Virta II  Tko  Taik