Virta II       HOPS

 
VIRT@ II - HOPS

HOPS-tiedote 8.9.2004
Hops-tiedote 11.8.2004
Hops-tiedote 27.7.2004

             

 


HOPS-tiedote 8.9.2004

Virt@ II / taidekasvatuksen osasto / TaiK
Martti Raevaara

OPINTOJEN KORVAAMINEN JA HYVÄKSI LUKEMINEN

Henkilökohtaisen opinto-ohjelmaan (hops) merkitsit suoritettavat opintojaksot  ja muilla opinnoilla mahdollisesti korvattavat (K) tai hyväksi luettavat (H) opinnot. Henkilökohtaiset syventävät opinnot jäivät  useimmilla vielä auki. Niistä kannattaakin päättää vasta myöhemmin kun lopputyön teema ja näkökulma tarkentuvat mm. ensimmäisen lukuvuoden taidekasvatusseminaarityön myötä.

HOPS on "vain" Virt@-koulutusta varten tehty toimintasuunnitelma opintojen suorittamisen ja edistymisen seurannan tueksi. Opintojen korvaamista ja hyväksi lukemista on anottava erikseen (ks. alla) ja valmiit opintosuoritukset (=kun koko kurssi on hyväksyttävästi suoritettu) kirjataan TaiKin opintosuoritusrekisteriin, josta voit tarkistaa ne Oodin kautta.

Opintojen korvaavuus

Taiteen maisterin tutkintoon sisältyviä pakollisia/yhteisiä opintoja (kohta A.1) voit korvata muualla suoritetuilla tai suoritettavilla opinnoilla, jotka sisällön, tason ja laajuuden suhteen vastaavat opetussuunnitelmassa määriteltyjä opintojaksoja. Korvaamisessa on siis oleellista muualla suoritettun opinnon vastaavuus.

Opintojen hyväksi lukeminen

Voit anoa muualla suoritettujen tai suoritettavien opintojen lukemista hyväksi taiteen maisterin tutkintoon, vaihtoehtoisiin mediapedagogisiin ja ympäristöpedagogisiin opintoihin (kohta A.2) ja henkilökohtaisiin syventäviin opintoihin (kohta A.3). Opintojen hyväksilukemisessa on oleellista opintojen taso ja sisällöllinen tarkoituksenmukaisuus suhteessa sisältöalueeseen (mediapedagogiikka, ympäristökasvatus, henkilökohtainen syventyminen).

Tarvittaessa löydät tietoa opintojen korvaavuuksista ja hyväksi lukemisista korkeakoulun www-sivulta polusta: TaiKin etusivu > Opiskelu > Opiskelijapalvelut > Opinnot > Opintojen hyväksilukeminen.

Anomuksen tekeminen 

Korvattavista ja hyväksi luettavista opinnoista sinun täytyy tehdä virallinen anomus käyttäen siihen tarkoitettua lomaketta. Lomakkeen löydät verkosta osoitteesta:  http://virta2.uiah.fi/HOPS/ (ks, kohta Hops-tiedote 27.7.2004, Ohjeita HOPSin tekemiseen) TAI TaiKin www-sivujen kautta polusta: TaiK etusivu > Opiskelu > Opiskelijapalvelut > Lomakkeita. Sivu lomakeluettelosta kohdasta "Hakemus opintojen hyväksilukemista varten (ja ohje)" saat lomakkeen Word-tiedostona.

Tulosta lomake, täytä ja allekirjoita ja liitä siihen oikeaksi todistettu kopio kurssi/tutkintotodistuksesta tai opintorekisteriotteesta, johon anomus perustuu. Hakemus lähetetään Eeva-Liisalle.
Eeva-Liisa Ekenberg
Taidekasvatuksen osasto,
Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C
00560 Helsinki

Monet teistä lähettivät anomuksen jo elokuun aikana ja niiden käsittely on jo loppusuoralla, osaston vahvistusta vailla. Lopullisen päätöksen tekee taidekasvatuksen osaston johtaja Virt@-koulutuksen johtajan esittelystä. Tämän jälkeen hyväksytyt korvaavuudet tai hyväksi lukemiset merkitään opintosuoritusrekisteriin. Aikaa siihen menee muutama viikko riippuen opintosihteerin työtilanteesta.

Seuraava korvaavuus- ja hyväksilukemisanomusten jättöpäivä on ma 20.9.2004. Anomukset lähetetään Eeva-Liisalle. Anomusten käsittelyyn menee noin 3 viikkoa.

Lokakuusta lähtien anomuksia voi lähettää omassa tahdissa ja tarpeen mukaan. Me keräämme ne yhteen ja valmistelemme päätettäväksi 2-3 kertaa lukukaudessa. Kiirettä ei siis ole, anomuksia ja päätöksiä ehtii tehdä  opintojen edetessä.

Opettajan pedagogisten opintojen korvaavuudet

Opettajan pedagogisten opintojen (35 ov) korvaavuuksista vastaa ja päättää kyseinen opettajankoulutusyksikkö omien käytäntöjensä ja säädöstensä mukaisesti. Käytännöt siis vaihtelevat yksiköittäin ja tämän takia näistä korvauuksista sinun on keskuteltava ensin oman pienryhmäsi ns. OKL-tuutorin kanssa (Jouko, Antti, Päivi, Ritva tai Kitti). Hän neuvoo sinua mitä korvaavuuksia voi mahdollisesti saada ja miten niitä haetaan.

Kieliopintojen korvaaminen

Kieliopintojen korvaavuuksista päättää Helsingin yliopiston kielikeskus, joka vastaa TaiKin kieliopintojen järjestämisestä. Korvaavuudet käsittelee TaiKin opintoasiainpalvelu. Kyselyt ja korvaavuushakemukset hoidetaan sen kautta.

Opintojen vastaavuuksista voit kysyä etukäteen TaiKin kieliopinnoista vastaavalta henkilöltä, joka on Pulmu Föhr-Siltavuori (pulmu.fohr-siltavuoriuiah.fi). Kieliopinnoista löydät myös tarkemmin tietoa TaiKin www-sivulta polusta: TaiK etusivu > Opiskelu > Opiskelijapalvelut > Opinnot > Kieliopinnot

Yleinen periaate on, että vain AMK- ja yliopistotasoiset kieliopinnot kelpaavat maisterin tutkintoon sisältyvinä kieliopintoina. Niitä toki voidaan järjestää myös esim. kansalaisopiston kautta, mutta tällöin sen pitää ilmetä opintojen kuvauksessa. Epäselvissä tapauksissa ota siis yhteyttä Pulmuun.

Laskun muualla kuin TaiKissa suoritettavien kieliopintojen maksuista voit lähettää Eeva-Liisalle.

terveisin
Martti

 


 

Hops-tiedote 11.8.2004

Martti Raevaara
Virt@ II

Kuten Virt@-II koulutuksen avausjakson päätöstilaisuudessa viime perjantaina kerroin, odotamme sinulta HOPSin ensimmäistä versiota viimeistään ensi maanantaina 16.8.2004.

Kirjoita HOPS puhtaaksi sen perustella miten olet suunnitellut Virt@-opintosi minun ja ryhmätuutoreiden kanssa. Käytännössä HOPSin tekeminen ja lähettäminen Eeva-Liisalle tapahtuu seuraavasti:

1. Hae hops-lomake verkosta

Aktivoi selaimessasi tämä linkki:
hops-lomake Word-tiedostona.
Tallenna linkistä aukeava lomake-tiedosto oman tietokoneesi kovalevylle, esimerkiksi sen työpöydälle.

Lomake on tehty Word-tekstinkäsittelyohjelmalla eli lomakkeen avautuminen edellyttää, että sinulla on ko. ohjelma koneellasi.

2. Täytä lomake laatimasi opintosuunnitelman mukaan.

Merkitse jokaisen opintojakson kohdalle suunniteltu suoritusajankohta tai mahdollinen korvaavuus tai hyväksi lukeminen. Jätä ne kohdat avoimeksi, joista et ole vielä tehnyt päätöstä, erityisesti kohta A.3 Henkilökohtaiset syventävät opinnot jää useimmilla vielä auki.

Merkitse lomakkeeseen vain ne korvattavat (K) ja hyväksi luettavat opinot (H), joista keskustelit kanssani. Näistä opinnoista teet myös erikseen korvaavuus- ja hyväksi lukemisanomuksen. Asiasta tulee minulta vielä erillinen tiedote. Muistin virkistämiseksi: Yhteisiä opintoja (kohta A.1) voit korvata muualla suoritetuilla opinnoilla ja niitä voi lukea hyväksi vaihtoehtoisiin opintoihin (kohta A.2).

Tarvittaessa voit lisätä lomakkeeseen uusia rivejä (Table -> Insert -> Insert Rows Below), mutta älä muuten muuta lomakkeen asetuksia.

Tallenna täytetty lomake työpöydällesi ja nimeä se muotoon: etunimi.hops.päivämäärä, esimerkiksi martti.hops.12.8.04
Näin nimestä näkyy heti milloin kyseinen hops-versio on tehty.

3. Lähetä lomake

Lähetä täytetty HOPS-lomake Eeva-Liisalle
(eeva-liisa.ekenberg@uiah.fi)
sähköpostin liitetiedostona. Laita sähköpostin otsikoksi oma nimesi.hops. Näin Eeva-Liisan on helpompi käsitellä postiruuhkaa.  

Eeva-Liisa vastaa "hops-tietokannan" ylläpidosta ja hopsiin liittyvistä tiedusteluista. Jatkossa voit lähettää myös hops-päivitykset suoraan hänelle.

terveisin
Martti

 


 

Hops-tiedote 27.7.2004

Martti Raevaara
Virt@ II

Ohjeita HOPSin tekemiseen

Elokuun lähitapaamisen aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen suunnitelman opinnoistaan (hops). Suunnitelmaa voi vielä tarkentaa syyslukukauden aikana ja tarvittaessa muutoksia voi tehdä opintojen edetessä. Päätös lopputyötä tukevista henkilökohtaisista syventävistä opinnoista jää useimmilla kuitenkin toiselle opintovuodelle.

Elokuun lähijaksolla selvitän henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen periaatteet ja ohjaan sen tekemistä pienryhmissä ja henkilökohtaisesti. Myös ryhmien opettajatuutorit osallistuvat ohjaukseen erityisesti opettajan pedagogisten opintojen ja kuvataideopintojen osalta. Ota lähijaksolle mukaan todistuskopiot aiemmin suorittamistasi opinnoista, arvosanoista ja kursseista. Niiden avulla on helpompi pohtia mahdollisia korvaavuuksia ja hyväksilukemisia. Meillä on myös käytössä kopio opiskelijavalintahakemuksestasi ja sen liitteistä.

Ennen elokuun tapaamista kannattaa perehtyä opetussuunnitelmaan (ops) ja suunnitella alustavasti omaa hopsia ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja. Apuna voit käyttää käyttää verkosta löytyvää Word-tiedostomuotoista hops-lomaketta.  

Virt@-koulutuksessa suoritettavan taiteen maisterin tutkinnon opinnot muodostuvat (A) kuvataiteen opetettavan aineen opinnoista (68 ov), jotka jakaantuvat yhteisiin (pakollisiin), vaihtoehtoisiin  ja henkilökohtaisiin syventäviin opintoihin, lopputyöstä ja lopputyöseminaarista (22 ov), kieliopinnoista (8 ov) ja opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov). Lisäksi aikaisempi koulutus ja työkokemus luetaan suoraan hyväksi tutkintoon 47 ov:n laajuisesti.  

Suoraan hyväksiluettavien opintojen (47 ov) lisäksi opiskelijan aikaisempi koulutus, suorittamat kurssit tai arvosanat voivat korvata osan pakollisista opinnoista tai ne voidaan hyväksilukea vaihtoehtoisiin opintoihin. Mahdolliset korvaavuudet ja hyväksilukemiset selvitetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä ja niistä tehdään sen jälkeen virallinen anomus ( lomake ja todistusliittet ). Päätöksen tekee taidekasvatuksen osaston johtaja Virt@-koulutuksen johtajan esittelystä.

Opiskelu työn ohessa

Opintojen suunniteluun liittyy myös oman opetustyön suunnittelu tulevan lukuvuoden aikana. Opiskelu on pääosin mahdollista oman opetustyön ohessa, jos opetustunteja ja muita työtehtäviä on kohtuullisesti, ja jos henkilökohtainen opintosuunnitelma ja elämäntilanne sen sallii. Kaikilta opiskelijoilta edellytetään kuitenkin selkeää sitoutumista päätoimiseen opiskeluun lähiopetusjaksojen aikana ja osin myös verkko-opiskelussa, erityisesti lopputyövaiheessa. Edellytämme myös, että opiskelu on ensisijaisessa asemassa suhteessa opetustyöhön tai muuhun ansiotyöhön.

Virt@-koulutus järjestetään opetusministeriön erillisrahoituksella ja projektimuotoisena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kurssit järjestetään "virtaopetuksena" vain kerran ja tietyn aikataulun mukaan. Kurssien suorittamista ei voi siirtää tai rästisuorituksia lykätä hamaan tulevaisuuteen. Virrassa ei voi olla ikuisen opiskelijan statuksella.

Katso vielä Virt@-sivuilla aiemmin julkaistu Virt@ II tiedote (10.4. 2004)

 

Virta II       HOPS