Virta II |  Opinnot


Ilmoittautuminen 2005 syksyllä alkaville Virta II -kursseille

 

Ohessa on listattu ensi lukuvuoden kursseja, joihin on ilmoittauduttava toukokuun aikana, eli listassa on vain syyslukukaudella 2005 toteutettavat kurssit ja koko lukuvuoden 2005-2006 kestävät kurssit. Keväällä 2006 alkaville kursseille ilmoittaudutaan vasta syksyllä 2005.

Kurssitarjontaan voi tulla vielä lisäyksiä ja muutoksia. Vaihtoehtoisten tai vapaasti valittavien kurssien lopullinen toteutuminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä – kurssi voi peruuntua jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi tai kurssi voidaan tarjota useamman kerran runsaan kysynnän takia. Kurssien toteutumisen tilanne ilmoitetaan kesän lähijaksolla.


Katso kurssien tarkemmat tiedot klikkaamalla otsikkoa
A. Pakolliset opinnot
 1. Taidehistoria II
 2. Kuva-analyysi
 3. Taiteilija-opettaja- portfolio
B. Vaihtoehtoiset opinnot
 1. Elokuvailmaisu
 2. Valokuvailmaisu
 3. Verkko-opetuksen työpaja
 4. Muotoilupedagogiikka
 5. Tutkivan kirjoittamisen työpaja
C. Vapaastivalittavat kurssit
 1. Ekspressiivinen taideterapia
 2. Aleksander tekniikka, Jy
 3. Musta aukko - tilan hahmottaminen eri näkökulmista, Taik
 4. Poikkitaiteellinen kurssi, Joy
 5. Teatterin taikaa ja pukusuunnittelun arkea, Va
 6. Taidegrafiikka, Jy
 7. Taidegrafiikka, Joy

A. Pakolliset opinnot:

 

01011 TAIDEHISTORIA II 3 ov/ 4 op   Ilmoittaudu kurssille
Taidehistoria II verkkokurssilla tutustutaan 1700-1940-lukujen taiteeseen vaikuttaneisiin yleisiin virtauksiin ja ilmiöihin sekä ajanjakson keskeisiin taiteilijoihin ja heidän teoksiinsa. Kurssi muodostaa kronologisen jatkon Taidehistoria I verkkokurssille. Kurssi suoritetaan laatimalla verkkokeskustelutehtäviä ja esseitä kurssin oppimisympäristössä.
Kurssi toteutetetaan 1.9. 2005 - 30.6. 2006 välisenä aikana.

Kesäkuussa 2006 Virta opintojen lähiopetusjaksolla järjestetään Taidehistoria II kurssiin kuuluva kokoelma- ja näyttelyekskursio Helsingissä.

Vastuu opettaja: FM Tiina Ottela

 

04020 KUVA-ANALYYSI 2 ov/ 3 op   Ilmoittaudu kurssille
Kurssi alkaa ennakkotehtävällä 1.9. 2005 ja päättyy 28.2. 2006. Kurssi toteutetaan verkko-oppimisympäristössä.

Kurssin tavoitteena on syventää kuvallisten peruskäsitteiden ilmaisullista ja käsitteellistä hallintaa omakohtaisen kuvallisen kysymyksenasettelun ja merkityksenannon avulla. Opetussisältöä lähestytään sekä oman visuaalisen kommunikointitaidon että kuvataiteen opettamisen näkökulmasta.

Kurssin sisältö perustuu syntaktiseen kuva-analyysiin. Kuvallisia peruselementtejä ja -muuttujia ja niiden organisointia tutkitaan teoreettisesti ja kuvallisten harjoitusten avulla.

Työskentely perustuu alustuksiin ja kuvallisiin esimerkkeihin, jotka liittyvät tehtäviin, annettuun tai itse rakennettuun kysymyksenasetteluun. Kuvia, esineitä ja rakennettua ympäristöä kuvallisesti analysoimalla, muokkaamalla ja kommentoimalla tuotetaan erilaisia variaatioita ja mahdollisia ratkaisuja. Näiden tarkastelu ja arviointi pienryhmissä on oleellinen osa opetussisällön toteutumista. Harjoitustehtävät tehdään ensisijaisesti digitaalikameralla, skannerilla ja kuvankäsittelyohjelmilla (esim. Photoshop).

Kurssin arviointi asteikolla hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty.

Opettajat: Martti Raevaara, Kari Nuutinen ja Juha Okko.

 

TAITEILIJA-OPETTAJAPORTFOLIO 3 ov/ 5 op
Jatkoa syksyllä 2004 alkaneelle kurssille. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.
Kurssin vastuuopettajat: Seija Tuupanen ja Martti Raevaara

 

B. Vaihtoehtoiset opinnot:

 

04021 ELOKUVAILMAISU 4 ov/ 6 op   Ilmoittaudu kurssille
Elokuvailmaisun kurssilla tutustutaan elokuvan ja videon tekemiseen teoriassa ja käytännössä. Liikkuva kuva on tullut osaksi arkipäiväämme. Videopätkiä voi napsia digikameroilla ja kännyköillä. Tällä kurssilla opitaan asioita liikkuvasta kuvasta.

Tavoitteena on oppia käyttämään elokuva-, tv-, ja videoilmaisun tekniikkaa ja ilmaisukeinoja omassa opetuksessa. Tähän päästään perehtymällä kirjallisuuteen ja internetissä nähtäviin verkkosivuihin, analysoimalla liikkuvaa kuvaa ja tekemällä kuvaus- ja editointiharjoituksia ja sukeltamalla omaperäisiin kokeiluihin.

Kurssi alkaa verkossa 1.9. 2005 ja päättyy kesällä 2006. Ennen kurssin alkamista vastaat kyselyyn, josta saat erikseen sähköpostia. Kurssiin sisältyy 2 lähijaksoa (yhteensä 1 ov), toinen lähiopetuspisteessäsi ja toinen TaiKissa kesällä 2006.

Kameroissa tarvitaan virtaa ja Virr@ssa kameroita.
Kurssin vastuuopettaja: Timo Kuohukoski.

 

VALOKUVAILMAISU 3 ov/ 5 op
Kurssi jatkuu vielä syyslukukauden 2005. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.
Kurssin vastuuopettaja: Tarja Trygg

 

VERKKO-OPETUKSEN TYÖPAJA 2 ov/ 3 op   Ilmoittaudu kurssille
Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä 1.9.-18.11. 2005. Kurssin vastuuopettajat ovat Teemu Leinonen TaiKin MediaLaboratoriosta ja Martti Raevaara taidekasvatuksen osastolta.

Digitaalinen teknologia ja media (Internet, mobiililaitteet, Digi-TV) tarjoavat useita uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia opetukselle ja oppimiselle. Työpajassa tutkitaan uusia verkkoperustaisia oppimisympäristöjä ja verkko-oppimateriaaleja, ja suunnitellaan ja osin myös toteutetaan oma verkko-opetusprojekti.

Opiskelijoiden projektit voivat olla esimerkiksi oman verkko-opetuksen suunnitelman tekeminen, verkko-oppimateriaalin tuottaminen tai opetuksessa käytettävän simulaation tai ajattelun työkalun suunnittelu. Työpajassa käsitellään verkko-opetusta etä- ja monimuoto-opetuksen, joustavan opiskelun sekä tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen näkökulmista. Projektit voidaan toteuttaa työpareina tai pienryhmissä.

Työpajan tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskuva verkko-opetuksen eri muodoista ja toteutuksista sekä ohjata opiskelijoita hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa omassa opetustyössään. Työpajan päättyessä opiskelijoilla tulisi olla valmiuksia toteuttaa työpajassa aloitettu projekti omassa työssään.

Työpaja toteutetaan verkko-opetuksena käyttäen Fle3 oppimisympäristöä ja muita verkkotyökaluja.

Työpajan kokonaiskesto on 12 viikkoa, joka muodostuu 5 jaksosta. Niihin sisältyy itsenäistä työskentelyä yksin, työparina tai pienryhmissä ja 3 viikkoa tiivistä verkkoseminaaria. Verkkoseminaarien aikana opiskelijoiden tulisi päivittäin osallistua verkkotyöskentelyyn vähintään kahden tunnin ajan.

Seuraavassa jaksojen ajoitus ja arvioitu työmäärä:
I jakso 1.-18.9. (15 t) - itsenäinen työskentely, valmistava tehtävä ensimmäiseen verkkoseminaariin
II jakso 19.-30.9. (20 t) - verkkoseminaari 1.
III jakso 1.-23.10. (20 t) - itsenäinen työskentely
IV jakso 24.-31-10. (10 t) - verkkoseminaari 2.
V jakso 1.-18.11. (15 t) - itsenäinen työskentely, harjoitustehtävien viimeistely, jakaminen ja vertaisarviointi

Kurssin voi sisällyttää vaihtoehtoisiin mediapedagogisiin tai henkilökohtaisiin opintoihin tai ottaa ylimääräisenä vapaasti valittavan opintojaksona.

Kurssin arviointiasteikko: hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty

 

MUOTOILUPEDAGOGIIKKA 3 ov/ 4 op   Ilmoittaudu kurssille
Päämääränä on pohtia muotoilun merkitystä arjessa sekä tekemisen ja kokemisen vuorovaikutusta. Samoin tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja havainnoida tuotteiden ja ympäristön suhdetta. Luovan työskentelyn ja suunnittelutyön suhde on myös keskeinen pohdinnan kohde. Päämääränä on tarjota taidekasvatuksen opiskelijoille kuva muotoilutyöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä henkilökohtaisen tekemisen kautta.

Kurssi sisältää muotoilun ja muotoilutyön teoreettisia lähtökohtia, tutustumista arjen esineympäristöön muotoilun näkökulmasta sekä pohdintaa muotoilukasvatuksen ja taidekasvatuksen suhteesta.

Työskentelyssä painottuu omakohtainen tekeminen sekä verkosta saatavan materiaalin soveltaminen. Opetus koostuu kolmesta jaksosta. Jaksoilla on oma teemansa ja kuhunkin liittyy konkreettinen monimediaalinen harjoitustyö. Kurssi toteutetaan verkossa 1.9.2005-25.6.2006.

Kurssin vastuuopettajat:
TaT, tutkimusjohtaja Petteri Ikonen / KyAMK
Tam, opettaja Janne Hirvonen / Taik

 

Tutkivan kirjoittamisen työpaja 2 ov/ 3 op   Ilmoittaudu kurssille
Työpajan tavoitteena on tukea opiskelijaa omaksumaan tutkimuskirjoittamiseen liittyviä erilaisia käytäntöjä ja löytämään itselleen ominainen, persoonallinen ja luonteva tapa kirjoittaa tutkimustekstiä.

Työpajassa tuotetaan prosessikirjoittamisen menetelmällä oman lopputyön aihepiiriin ja/tai teoreettiseen taustaan liittyvä suppeahko artikkelimuotoinen tutkimusteksti.

Työpaja järjestetään 1.9.-15.12.2005 välisenä aikana. Työpajassa työskennellään n.10 hengen vertaisryhmissä, jotka muodostetaan aihepiirien mukaan. Kurssille otetaan yhteensä max. 30 opiskelijaa. Työskentely tapahtuu verkko-oppimisympäristössä (Discendum/Optima) vuorovaikutteisena prosessina, jossa vuorottelevat erilaiset aikataulutetut, yksin ja/tai pienryhmissä tehtävät kirjoitusharjoitukset ja niiden äärellä käytävät verkkokeskustelut.

Opiskelija saa työpajan aikana palautetta teksteistään sekä toisilta opiskelijoilta että opettajalta.

Vastuuopettaja: Seija Tuupanen, lehtori, Lapin yliopiston taidekasvatuksen osasto

 

C. Vapaasti valittavat lähiopetuskurssit:

 

Vapaasti valittavat kurssit perustuvat pääosin lähiopetukseen ja itseopiskeluun, mutta niihin voi sisältyä myös verkkotyöskentelyä. Kaikki kurssit ovat avoimia kaikille virtalaisille vaikka kursseihin on merkitty järjestämisestä vastaava lähiopetuspiste.

 

Ekspressiivinen taideterapia, 3op   Ilmoittaudu kurssille

Kurssi sisältää 3 lähiopetusjaksoa viikonloppuina 17.-18.9.2005, 22.-23.10.2005 ja 10.-11.12.2005. Lisäksi lähiopetusjaksojen välillä tehtävinä kirjallisuuteen tutustumista ja reflektiivistä työskentelyä kurssilla tehtyjen omien kuvien parissa.

Sisältö ja tavoite:
Kurssilla tutustutaan ekspressiivisen taideterapian peruskäsitteisiin ja menetelmiin. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus omakohtaiseen kokemukseen ryhmäprosessista, sekä taiteen terapeuttisista elementeistä. Henkilökohtaista kokemusta pyritään myös laajentamaan kirjallisuuden avulla yksityisestä yleisempään.

Oppimis-ja työmuodot:
Kurssi painopiste on kokemuksellisessa oppimisessa ja ryhmä noudattaa terapiaryhmän periaatteita. Työskentely painottuu kuvien tekemiseen ja niiden jakamiseen ryhmässä. Kuvien lisäksi terapiaprosessissa käytetään kirjoittamista, kehoharjoituksia ja ääntä. Koska keskeisenä oppimismuotona toimii ryhmäprosessi, opintojakso edellyttää jokaiselta aktiivista osallistumista ja ryhmään sitoutumista.

Lähiopetukset la-su kello 10-17 Taideteollisella korkeakoululla.

Teemoina:
17.-18.9. La; Läsnäolo, kosketus, kontakti. Su; Liike, rajat, hallitseminen, antautuminen.
22.-23.10. La ja su; Vuorovaikutus, rumuus ja kauneus, kaaos ja järjestys.
10-11.12. La; Symbolit, rituaalit. Su; Minun tarinani.

Opettaja:
Mimmu Rankanen, TaM (kuvataideopettaja), ekspressiivinen taideterapeutti.

 

ALEKSANDER TEKNIIKKA/Jyväskylä, 2 op, sl-05, elokuu   Ilmoittaudu kurssille

 

MUSTA AUKKO - TILAN HAHMOTTAMINEN ERI NÄKLÖKULMISTA/Taik, 2op, lukuvuosi 2005-2006   Ilmoittaudu kurssille
Tavoite:
Tilan hahmottaminen eri näkökulmista. Sisäisestä tilasta arkkitehtuurin opetukseen.

Sisältö:
I Tilan laatuja kaksiulotteisessa mustavalkoisessa ilmaisussa. Tila, olotila ja tunnetila. Kuvataiteen opetussuunnitelmasta Steinerkoulun 9. luokalla II Tila- ja muotoharjoituksia. Liike ja tila. Arkkitehtuurin opetus Steinerkoulussa.

Toteutus:
Syksyllä lähiopetus 3pv kuvataidetehtävät seuraavalle jaksolle Keväällä lähiopetus 3pv kuvataidetehtävät (palautetaan verkkotyöskentelynä)

Lähiopetus:
Osa I ke 14.- pe 16.9.2005 lähiopetus Taik, Helsinki Osa II ke 8.2.- pe 10.2.2006 lähiopetus Taik, Helsinki

Oppimis-ja työmuodot:
Kuvataiteellinen ja poikkitaiteellinen työskentely, harjoitustehtävät,luennot ja keskustelut.

Oppimateriaalit ja kirjallisuus:
Arne Klingborg: Tendensser i vår tids arkitektur

Opettajat:
Kirsi Aarbakke, kuvataideopettaja ja eurytmisti Helsingin Rudolf Steinerkoulussa< Maikki Haapala: kuvataideopettaja ja luokanopettaja Helsingin Rudolf Steinerkoulussa

 

POIKKITAITEELLINEN KURSSI/Joensuu, 2 op, sl-05   Ilmoittaudu kurssille
MYYTIT SOIMAAN JA ELÄMÄÄN DRAAMAN JA NUKKETEATTERIN KEINOILLA
Kurssi sisältää teatterinomaista työskentelyä, johon yhdistetään soitinrakentamista kierrätysmateriaaleista, äänen tuottamista, teatterinuken tekemistä ja myyteistä lähtevää tarinankerrontaa näillä työvälineillä. Metodipohjana on pedagoginen draama.

ajankohta: 17.-18.9. ja 1.-2.10 2005
tuntimäärä: 30 tuntia (15+15)
paikka: Joensuun yliopisto/ OKL kuvaamataidon tilat (Taitola)

opettaja: teatteriohjaaja, FM Marja-Liisa Lintunen

 

TEATTERIN TAIKAA JA PUKUSUUNNITTELUN ARKEA/Vaasa, 2 op, sl-05   Ilmoittaudu kurssille
”Pukusuunnittelua voi verrata muotokuvamaalaukseen. Molemmissa luodaan henkilöhahmoja. Vaatteella kerrotaan aikakausi ja tapahtuman läsnä oleva hetki. Vaate paljastaa tai vihjaa henkilön sisäisestä - ja ulkoisesta maailmasta.”

Kurssilla tutustutaan pukusuunnittelun prosessiin sekä patinoinnin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Vieraillaan teatterissa tutustuen puvuston toimintaan. Seurataan teatteriesitys, jonka puvustus analysoidaan.

Kurssin tehtävänä toteutetaan itsenäisesti harjoitustyö, joka sisältää näytelmän roolianalyysiin, pukuluonnosten tekemisen sekä yhden valitun roolihahmon toteutuksen patinointia apuna käyttäen.

Kontaktiopetus:
Vaasa 22.9 klo 16-21.00 ja 23.9 klo 9-18.00
Helsinki 18.11 klo 11.00-18.00 ja 19.-20.11 klo 9-16.00

Kurssin vastuuopettaja: Teija Fontell

 

01039 TAIDEGRAFIIKKA/Jyväskylä, 2 op, sl-05   Ilmoittaudu kurssille
Aikataulu: lokakuu- joulukuu 2005; tarkempi aikataulu sovitaan ilmoittautuneiden opiskelijoiden kanssa kesäkuun lähijaksolla TaiKissa.
Tavoite: Opiskelija tutustuu taidegrafiikan menetelmiin ja niiden sovelluksiin visuaalisessa ilmaisussa. Pääpaino on myrkyttömissä kouluun soveltuvissa menetelmissä.
Sisältö: Opintojaksolla keskitytään lyhyillä grafiikan kursseilla toteutettavien menetelmien kuten garborundumin ja kuivaneulan hallintaan. Kokeillaan uusia ennakkoluulottomia grafiikan muotoja.
Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa työmuodot: Demonstraatiot ja harjoitustehtävät JKL Grafiikan pajalla. Näyttelykäynti.
Arviointi: hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty
Muuta: opiskelijamäärä on rajattu

Opettaja: Ainokaarina Pajari

 

01039 TAIDEGRAFIIKKA/Joensuu, 3 op, sl-05   Ilmoittaudu kurssille
Kurssilla perehdytään syväpainografiikan keinoihin valmistamalla painolaatat perinteistä grafiikkaa lempeämmillä ja vähemmän myrkyllisillä tavoilla.

paikka: Joensuun grafiikan paja, Kuntopolku 1
ajankohta: 11.-13.11. ja 25.-27.11. 2005
kurssin laajuus: 3 op (48 t)

Opettaja: taidegraafikko Seija Sokura